ترجمه ای از رمان The Mansion

در رابطه با ترجمه رمان های مشهور توجه شما را به ترجمه رمان The Mansion جلب مینماییم

A translation of the novel “The Mansion” by William Faulkner
ترجمه ای از رمان The Mansion

The jury said “Guilty” and the Judge said “Life” but he didn’t hear them. He wasn’t listening. In fact, He hadn’t been able to listen since that first day when the Judge banged his little wooden hammer on the high desk until, Mink, dragged his gaze back from the far door of the courtroom to see what in the world the man wanted, and he, the Judge, leaned down across the desk hollering: “You, Snopes! Did you or didn’t you kill Zack Houston?” and he, Mink, said, “Don’t bother me now. Can’t you see I’m busy?” then turned his own head to look again toward the distant door at the back of the room, himself hollering into, against, across the wall of little wan faces hemming him in: “Snopes! Flem Snopes! Anybody here that’ll go and bring Flem Snopes! I’ll pay you-Flem’ll pay you!”

هیئت منصفه گفت “گناهکار” و قاضی گفت “زندگی” اما او نشنید. به آنها گوش نمیکرد. در واقع از اولین روز قادر به شنیدن بود، همان وقت که قاضی چکش چوبی کوچکش را به میز بلند دادگاه کوباند تا او، مینک، نگاهش را از در دادگاه که در فاصله دوری بود، برگرداند تا ببیند آن مرد از او چه میخواهد، و او، قاضی، با چهره ای ترسناک به روی میز خم شد و گفت: تو، اسنوپس! آیا تو زک هاستون را کشته ای یا نه ؟ و او، مینک، گفت: آلان آزارم نده. نمیتوانی ببینی مشغول کاری هستم ؟ سپس سرش را به سمت همان در که با فاصله از او در پشت اتاق دادگاه بود برگرداند، علیه آن عده که روبرویش تجمع کرده بودند، فریاد کنان گفت: اسنوپس! فلم اسنوپس! کسی اینجا هست که برود و فلم اسنوپس را بیاورد؟ من برای این کار پول خواهد داد- فلم به او پول خواهد داد!