زمان آینده ساده

Simple Future tense

برای ساختن زمان آینده ساده ازکلمات will , shall مستقیما بعد از فاعل استفاده می کنیم

فرمول ساخت زمان آینده ساده

subject + will/shall + main verb + object + adverb of place + adverb of time

مثال : I will see him in the class tomorrow morning

فردا صبح او را در کلاس خواهم دید.

زمان آینده ساده
  • برای ترجمه جملاتی که به زمان آینده ساده است ابتدا فاعل را آورده و فعل را در آخر جمله می گذاریم.
  • قید مکان و زمان را با توجه به قواعد زبان فارسی در جمله قرار می دهیم

will در تمامی جملات و با تمامی ضمایر اعم از (I,we, he ,she, they, it) می آید. امروزه اغلب برای تمام ضمایر از will استفاده میشود.

حالت منفی زمان آینده ساده

با آوردن not بلافاصله پس از فعل کمکی will جمله منفی خواهد شد و به دو حالت will not/ won’t نوشته می شود.

مثال:

They will not/won’t go to the park tomorrow

نکات فعل کمکی shall

  • از shall برای درخواست نظر کسی استفاده می شود
  • برای اظهار نظر از shall می توان استفاده کرد You shall go
  • نشان دهنده عملی در آینده – کسب اجازه ?Shall I come in

نکات فعل کمکی will

  • برای دستور دادن You will do as I say
  • نشان دهنده احتمالات و مساوی است با با زمان حال ساده That will be the babysitter

حالت سوالی زمان آینده ساده

برای ساختن سوالی به زمان آینده ساده ابتدا از فعل کمکی will در ابتدای سوال استفاده کرده سپس فاعل را بعد از آن می آوریم. به عبارت دیگر جای فعل کمکی will را با فاعل تغییر می دهیم.

You will be there on Sunday جمله مثبت

Will you be there on Sunday? حالت سوالی

فعل کمکی will قصد و تصمیمی را در آینده می رساند که فاعل، قصد انجام آن عمل را دارد. اما shall به معنای آن است که یک عمل در آینده اتفاق خواهد افتاد بدون دخالت فاعل.

I shall be at the office tomorrow حتمی است

I will see him tomorrow فاعل قصد انجام کاری را دارد

از shall برای ضمایر you , he فقط در صورت باز داشتن مخاطب از انجام عملی استفاده می شود.( معنای تهدید می دهد.

You shall not see her again.

کلمات زیر با زمان آینده ساده به کار نمی روند

بعد از آنها اکثرا زمان حال ساده و گاهی زمان ماضی نقلی به کار می رود

when – after – if – before – as soon as – as long as – until – unless

مثال:

If he comes here, you will see him

When you have finished your work, you can go

کاربرد be going to و تفاوت آن با will

be going to معادل will است و برای بیان قصد و یا تصمیم به کار میرود و یک تفاوت کوچک با will دارد

be going to بیانگر قصد و عملی با پیش بینی است. مثال:

She has bought some cloth;she is going to make a dress از پیش برنامه ریزی شده است

Father: I’ve left my keys on the sofa

Son: I will get it for you در این جمله پسر از پیش نمی دانسته

بعد از be going to دو فعل come, go نمی آیند. مثال:

He is going to come tomorrow غلط

He is coming tomorrow <— بهتره بگیم