چگونه ترجمه کنیم ؟

چگونه متون مختلف را ترجمه کنیم ؟

براي ترجمه متون به شكل ساده، ابتدا بايستي سه عنصر فاعل، فعل و مفعول را از هم منفك و جدا كرد و سپس با مراجعه به فرهنگ لغات، براي هر يك از كلمات، برابر و معادل دقيق فارسي و متداول را پيدا كرده و در نهايت، با توجه به تقدم و تاخر كلمات، ترجمه ي آنرا بازنويسي كرد. مثال ذيل، به بيان موضوع كمك مي كند:

چگونه ترجمه کنیم ؟

Educational Administration is a field which ideally distinguishes itself from administration and management through its adherence to guiding principles of educational philosophy.

مرحله ي اول :

تشخيص فاعل، فعل و مفعول

هر كلمه اي كه تا قبل از فعل is قرار دارد، نقش فاعلي خواهد داشت و در اينجا دو كلمه ي educational administration به صورت تفكيكي از آنچه كه بعد از فعل is آمده، جدا ميشود و نتيجتا دو كلمه ي a field ، نقش مفعولي پيدا ميكند.

مرحله ي دوم :

برگردان و معادل فارسي واژه ها

كلمه به كلمه، واژه ها را برابر يابي كرده و مينويسيم (از چپ به راست)

رشته + يك + هست + مديريت + آموزشي

مرحله ي سوم :

ترجمه و برگردان كلمات با توجه به معاني مديريتي آنها ضمن رعايت توالي فاعل، مفعول و فعل در زبان و ادبيات فارسي(از راست به چپ)

مديريت آموزشي، يك رشته است

در بخش هاي بعدي و براي ترجمه بقيه كلمات و عبارات، همين رويه را ادامه ميدهيم (از چپ به راست):

  • مديريت اداري + از + خودش + تفاوت و تمايز قايل شدن + به شكل آرماني و دلخواه + كه

اصول + رهنمود + به + انسجام و پيوستار+ خودش + از طريق + مديريت اجرايي + و

فلسفه + آموزشي +

در پايان، برگردان و رعايت فاعل، مفعول و فعل با توجه به زبان و ادبيات فارسي(از راست به چپ) :

كه به شكل دلخواه، خودش رااز مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن به اصول بنيادي(رهنمودي) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.

حالا، تمام جمله را در كنار يكديگر گذاشته، ترجمه و برگردان نهايي را انجام ميدهيم :

مديريت آموزشي، رشته اي است كه به شكل دلخواه، خودش رااز مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن(اتصال) به اصول بنيادي(رهنمودي) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.

ما ترجمه می کنیم